Πριν το γάμο:-Κλείσε.-Όχι εσύ κλείσε.Μετά το γάμο:-Σκάσε.-Όχι εσύ σκάσε!

February 28, 2018
Πριν το γάμο: -Κλείσε. -Όχι εσύ κλείσε. Μετά το γάμο: -Σκάσε. -Όχι εσύ σκάσε!

διαφ.
Πριν το γάμο: -Κλείσε. -Όχι εσύ κλείσε. Μετά το γάμο: -Σκάσε. -Όχι εσύ σκάσε!  
διαφ.
Πριν το γάμο: -Κλείσε. -Όχι εσύ κλείσε. Μετά το γάμο: -Σκάσε. -Όχι εσύ σκάσε!