-Δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων παρακαλώ-Ορίστε κύριε.-Αυτά είναι ληγμένα.-Να τα δεις θέλεις η να τα φας ναπουμε?

-Δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων παρακαλώ -Ορίστε κύριε. -Αυτά είναι ληγμένα. -Να τα δεις θέλεις η να τα φας ναπουμε?

διαφ.
-Δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων παρακαλώ -Ορίστε κύριε. -Αυτά είναι ληγμένα. -Να τα δεις θέλεις η να τα φας ναπουμε?  
διαφ.
-Δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων παρακαλώ -Ορίστε κύριε. -Αυτά είναι ληγμένα. -Να τα δεις θέλεις η να τα φας ναπουμε?